تکنولوژی و گروه آموزشی ابتدایی جویبار

فعالیت های گروه آموزشی ابتدایی جویبار

بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی

به نام خدا

 

نام بازی :تاس وعدد یک بازی آموزشی ریاضی برای تدریس اعداد سه رقمی

 

 

هدف :خواندن ونوشتن اعدادسه رقمی

 

وسایل لازم :تاس بزرگ دوتا

 

شرح بازی  :معلم یک تاس بزرگ را سه بار پرتاب کند وهر بار بگوید که عدد پرتاب اول تعداد بسته های صدتایی  وپرتاب دوم تعداد

 

ده تایی وپرتاب سوم تعداد یکی ها است .پس بیایید ببینیم تاس چه اعداد سه رقمی را برای ما درست می کند ؟

 

لازم به ذکر است که چون تاس های معمولی دارای 6وجه است وشاید به نظر برسد که رقم های (9-8-7-0)را ندارد .معلم می تواند

 

از دو تاس استفاده کند وتاس دوم را معلم درست کند .تا بتواند رقم های مذکور به اضافه دو رقم تکراری دیگر را بنویسد .زیرا در

 

 بسیاری اوقات باید اعداد ی را تجربه کنند که دهگان وصدگان یا صدگان ویکان ویا یکان ودهگان آنها برابر باشند تا به این وسیله

 

احتمال آمدن این نوع اعداد بیشتر شود .مثل اعداد277-838-663-.....

 

تا این جا خواندن ونوشتن اعدادسه رقمی رایاد گرفته اند .برای خواندن اعداد بزرگ تر لازم است شکلی مشابه زیر به عنوان شهر

 

اعداد که نام خیابان های آن به تر تیب از سمت راست عبارت است از یک ها –هزار ها –میلیون ها -.......را بکشید .

 

 

 

یک ها                                            

هزار ها

میلیون ها

 

بگویید در ریاضی نام این خیابان ها را طبقه می گویند .یعنی طبقه یک ها –هزار ها - ........سپس بگویید در هر خیابان سه خانه هم

 

هست که اسم همه آن ها به تر تیب از سمت راست عبارت است از خانه یکان –دهگان –صدگان . یعنی خیابان شهر اعداد این طوری است

 

 

 

                        یک ها

هزار ها

یکان

دهگان

صدگان

یکان

دهگان

صدگان

 

 

پس در شهر اعداد به ترتیب خانه ها از راست عبارت است از :

 

خانه یکان  یکی ها –دهگان یکی ها – صدگان یکی ها – یکان هزار ی ها – دهگان هزاری ها – صدگان هزاری ها و....

 

به دانش آموزان بگویید اگر در هر خانه را بزنیم عددی  بیشتر از 9نیست در را برای ما باز  می کند واز ما می پرسد من چند تا هستم

 

ما باید به آن عدد در مرتبه وطبقه آن نگاه کنیم بعد پاسخ دهیم چند تا است .

 

به عنوان مثال در شکل زیر به ترتیب از راست به رقم 2در خانه یکان می گوییم شما 2تا هستی وبه رقم 2در خانه دهگان می گوییم

 

20هستی وبه رقم 2در خانه صدگان می گوییم شما 200تا هستی واز این طریق بفهمد که رقم ها بر طبق آن که در کدام مرتبه وطبقه

 

بنشیند ارزش آنها فرق می کند .

 

 

 

به نام خدا

 

در قسمت هندسه ومقیاسات می توان از بازی ها وقصه ها استفاده کرد

.

ریاضی شیرین است مشروط بر آن که به کلمات داخل پرانتز زیر اعتقاد داشته باشیم .

 

(دو دو تا +سرگرمی +بازی +محبت +حوصله )تا ابد می شود چهار تا

.

در مبحث هندسه می توان از قصه نیز استفاده کرد .

 

هدف :آموزش خط راست –پاره خط –نیم خط

 

قصه ی سفر های نقطه کوچولو و ....

 

یکی بود .یکی نبود ؛همه جا فقط خدا بود .در جایی یک نقطه کوچولو بود ؛خیلی کنجکاو بود به همه جا سرمی زد واز همه چیز وهمه

 

کس سوال می پرسید .

 

یک روز زیر پایش را نگاه کرد .یک خط دید .از او پرسید اسم تو چیه ؟می دونم خطی اما بسته ؟باز؟شکسته ؟شکسته بسته ؟کدومش ؟

 

خط گفت :هیچ کدومش اسم من خط راست است .نقطه گفت :تورا نداشتیم ‌‌‌‌ تو را نمی شناسیم .خط راست گفت :روی من راه برو تا من

 

 را بشناسی .نقطه از طرف راست شروع کرد به راه رفتن در روی طول اون خط راست رفت ورفت تا خسته شد .نقطه ایستاد و گفت

 

ای خط راست چقدر باید راه بروم ؟کی به پایان تو می رسم ؟

 

خط راست خندید و گفت :تو هیچ وقت به جایی نمی رسی مگر نمی دانی که خط راست پایان ندارد؟نقطه گفت :پس من بر می گردم به

 

 طرف سمت چپ آنقدر راه می رم و می رم تا به ابتدای تو برسم .خط راست گفت :خودت را خسته نکن من نه ابتدا دارم نه انتها 

 

نه اول دارم نه آخر .نقطه ناراحت شد :پس چه کار کنم ؟باید برم وبرم ؟بعدش هم ندوم چقدر راه رفته ام ؟

 

خط گفت :اگر می خواهی نجات پیدا کنی پاک کن را صدا کن تا به تو کمک کند .

 

نقطه گفت :من حالا پاک کن را از کجا بیاورم .خط راست گفت اگر با هم صدا ش کنیم اون خیلی زود می آد .

 

نقطه وخط راست صدا زدند پاک کن –پاک کن –پاک کن – پاک کن یک دفعه حاضر شد .گفت :با من چه کار دارید ؟

 

نقطه گفت :سلام من از این که روی خط راست این همه راه رفته ام واول وآخر ش نرسیده ام  خسته شده ام .من را کمک می کنی

 

اول و آخر خط راست را پیدا کنم ؟پاک کن گفت :خط راست اول و آخر ندارد .اما من یک یک خطی را به تو نشان می دهم که ابتدا

 

وانتها یعنی اول و آخر دارد .بعد با خوش حالی از روی سر نقطه از این طرف خط راست محکم پرید اون طر ف خط راست وگفت :

 

این ابتدا واین  انتها  بعد دیدند جای پاهایش روی خط راست پاک شد ه . پاک کن به آسمان نگاه کرد و گفت :مداد  دوست من کجایی ؟

 

بیا با تو کار داریم در همین موقع مداد آمد پیش اونها .پا ک کن گفت : بی زحمت با نوک قشنگت جای پا های من را روی خط پر رنگ

 

کن .مداد این کار را کرد و بلا فا صله گفت :خداحا فظ باید بروم خیلی کار دارم .

 

نقطه با شادی گفت :خداحافظ چه جالب  چه دوست خوبی داری چه خطی برایم درست کرد !

 

پاک کن گفت :به این خطی که من با پریدنم روی خط راست درست کردم می گویند پاره خط .

 

.

 

 

نقطه گفت :چه شیرین کاری جالبی !وبا خودش می گفت پاره خط  پاره خط  هم اول داره وهم آخر

 

 

پاک کن گفت :کجاش را دیدی ! من خیلی شیرین کار ی های دیگر بلد م .

 

نقطه گفت : یک شیرین کاری دیگر به من نشان بده ! پاک کن گفت: اول از تو سوالی می پرسم اگر بلد بودی جایزه تو یک شیرین کاری دیگر .

 

آنگاه پرسید ای نقطه به من بگو الآن چند تا خط داری؟

 

نقطه گفت :یک پاره خط که رویش ایستا ده ام .دو تا خط هم در سمت راست وچپ دارم .

 

وگفت:سه تا .با خودش فکر کرد من که دیگه خط راست ندارم این خط که رویش ایستا ده ام پاره خط است ؟راستی این دو تا خط دیگه اسمشان

 

چیه ؟ پاک کن گفت :به چی فکر می کنی ؟نقطه گفت دارم به این فکر می کنم که خط های طرف راست وچپ من اول دارند  آخر ندارند.

           

اسمشان را چی بگذارم ؟خط بی پایان !نمی دونم  خط نصفه  خط نیمه ؟

 

پاک کن گفت: گل گفتی آی گل گفتی اما کمی ناقص گفتی  بعد رو کرد به نقطه وگفت : این خط بی پایان اسمش نیم خط است .

 

بعد یک گلوله خمیر مجسمه سازی را گذاشت توی دست نقطه وگفت :تو هم مثل من چوب کبریت ها را در گلوله خمیر فرو کن . نقطه با

 

 خوش حالی چنین کرد .ویک دفعه از شادی فریاد زد یافتم  یافتم از یک نقطه  بی نها یت خط عبور می کند .آره بچه ها قصه ی ما به

 

سر رسید نقطه ی ما به انتها نرسید .

 

پس از پایان قصه از دانش آموزان بخواهید تاقصه سفر های نقطه کوچولو را روی کاغذ اجرا کنند .یعنی اول یک خط راست بکشند

 

با پاک کن دو نقطه از خط راست را پاک کنند وبا مداد آن دو نقطه را پررنگ کنند روی آن بنویسند پاره خط .بعد ابتدای هر دو نیم خط

 

راهم با مداد مشخص کنند وروی آنها بنویسند نیم خط وسرانجام یک نقطه بر روی کاغذ بگذارند واز آن نقطه تا می توانند به طرف

 

راست وچپ وپایین نیم خط رسم کنند تابه این مفهوم برسند که از یک نقطه بی نهایت (خیلی )نیم خط می توان کشید .

 

استفاده از داستان یکی از فعالیت هایی است که می تواند زمینه های لازم رابرای یادگیری وآموزش بسیار ی از مهارت وفعالیت های

 

ریاضی را فراهم آورد مشروط بر آن که اولا قصه وداستان مکمل روش تدریس شود .ثانیا تمام ویژگی های دانش آموزان در نظر

 

گرفته شود .

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم خرداد ۱۳۸۸ساعت 10:7  توسط ناصر  |